رتبة عماد الاطفال Ordo baptismi parvulorum - Jerusalem Franciscan Printing Press 1970 - 36 p. 19 cm

Catalogazione descrittiva minima ad uso inventariale.


Arabo.


Liturgia--Lingua araba