Tshelebi’s, Evliya

Travels in Palestine (1648-1650) Tshelebi’s, Evliya - Jerusalem Ariel Publishing House 1980 - 99 p., tav.; 21x27 cm.

ITS A.52

Itinera